Výroba a prodej terárií

Obchodní podmínky firmy Terária na míru.

 

Tyto obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Terária na přání, zastoupená panem Rostislavem Kozákem a kupujícího – spotřebitele.

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Kupní smlouva

Umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud není věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu a bezplatně uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

V případě, že je kupní smlouva uzavřená v internetovém obchodě, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Na cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst cenu za přepravu vráceného zboží zpět do sídla firmy.

Ochrana osobních údajů

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Osobní údaje kupujících prodávající nepředá žádné další osobě. Vyjímkou jsou externí přepravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány pouze v takové míře, aby bylo možné zboží doručit.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 20.září 2011